Regulamin i Warunki

Niniejsza Umowa została ostatnio zmodyfikowana 1 lipca 2021 r.

 1. Definicje
 2. Twoja prywatność
 3. Warunki korzystania
 4. Rejestracja
 5. Profil sprzedającego
 6. Rozwiazanie umowy (formularz rozwiązania umowy)
 7. Spory
 8. Reklamacje
 9. Zmiany w regulaminie

Załączniki ->

Artykuł 1. Definicje

TENSDY.PL – Emske, 10 Creswell AV, PR2 3XX, Preston, Lancashire, United Kingdom.
SERWIS – platforma internetowa pod adresem tendsy.pl
REJESTRACJA – załeżnie konta użytkownika na stronie tendsy.pl.
UŻYTKOWNIK – osoba, która posiada dostęp do usług tendsy.pl w oparciu o regulamin.
SPRZEDAJĄCY – użytkownik, który oferuje sprzedaż swojego towaru za pośrednictwem serwisu.
KUPUJĄCY – użytkownik, który zakupuje towary za pośrednictwem serwisu.
TOWAR – rzecz będąca przedmiotem oferty​.
KONTO – indywidualne, dla każdego użytkownika, posiada informacje o danych użytkownika oraz jego działania w ramach serwisu.
SPRZEDAŻ – umowa pomiędzy sprzedającym, a kupującym. Poprzez złożenie zamówienia przez sprzedającego.
ZAMÓWIENIE – oferta składana przez kupującego, prowadzące do zawarcia sprzedaży towaru lub usługi.

Artykuł 2. Twoja Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas równie ważna co dla Ciebie. W Polityce prywatności (załącznik 1) opisaliśmy jak wykorzystujemy Twoje dane i nie wykorzystamy ich w żadnym innym celu. Korzystając z usług serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Dane przetwarzane są przez serwis jak i przez sprzedawców, którzy widzą dane użytkowników niezbędne do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży. Ważne jest aby pamiętać, że każdą ze stron ponosi więc odpowiedzialność za dane osobowe przetwarzane w związku z usługami jakie świadczy. Niedopuszczalne jest ujawnianie lub wykorzystywanie informacji dotyczących innych użytkowników, w posiadanie których wszedł za pomocą serwisu.

Artykuł 3. Warunki korzystania

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę z regulaminem. Na serwisie kupujący może odnaleźć wyjątkowe produkty wykonane lub zaprojektowane przez sprzedawcę. Skupiamy się na produktach rękodzielniczych i vintage. Sprzedawcy udostępniają towary w sposób nieograniczony, a ceny towaru, którego dotyczą są jawne. Przedmioty wystawiane przez sprzedawcę muszą być zgodne z przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu. Rejestracja w serwisie symbolizuje zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem zakładającym konto, a serwisem na warunkach określonym w regulaminie.

Artykuł 4. Rejestracja

Aby korzystać z serwisu należy założyć konto. Rejestracja zostaje zawarta na czas nieokreślony i dokonywana jest przez podanie loginu i hasła oraz dany wymaganych przez formularz rejestracyjny. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania prowadzone na swoim koncie. Jeśli rejestracji dokonuje osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarcza musi na swoim koncie podać dane firmy/spółki. Jeśli udostępniasz konto innym osobom robisz to na własną odpowiedzialność. Użytkownik może posiadać nie więcej niż 10 kont.

Artykuł 5. Profil sprzedającego

Zamieszczane przez użytkownika treści nie mogą być niezgodne z regulaminem serwisu. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do dokonywania transakcji poza serwisem. Jeśli użytkownik postępuje w sposób niezgodny z regulaminem profil takiego użytkownika będzie zawieszony lub usunięty. Każdy użytkownik może poinformować serwis o sprzedaży, która działa w sposób niezgodny z regulaminem. Towary, które wprowadzone są do sprzedaży przez użytkownika pochodzą ze źródeł legalnych, a każdy sprzedający potwierdza, że jest uprawniony do przekazania tytułu własności kupującym. Sprzedający zobowiązuje się do nie sprzedawania towaru, który w jakikolwiek sposób narusza prawo lub uprawnienia osób trzecich​. Sprzedający prezentując towar do sprzedaży na swoim profilu musi dysponować tym towarem i wysłać go do kupującego w terminie określonym w opisie towaru.

Artykuł 6. Rozwiązanie umowy

W dowolnym momencie możesz zakończyć współpracę i zamknąć swoje konto w serwisie bez ponoszenia żadnych kosztów. Umowa może zostać rozwiązana z użytkownikiem w przypadku: łamania prawa, nie przestrzegania regulaminu, działania na szkodę serwisu lub innych użytkowników, innych działań sprzecznych z polityką serwisu lub z prawem. Poinformujemy Cię o zamknięciu lub zawieszeniu konta chyba, że nie będziemy mogli ze względów prawnych lub regulacyjnych. W przypadku zakończenia współpracy i zamknięcia swojego konta możesz utracić informację powiązane ze swoim kontem.

Artykuł 7. Spory

Zachęcamy aby wszelkie spory spróbować załagodzić z drugą stroną sporu poprzez wspólny kontakt i polubowne rozwiazanie sprawy. W przypadku gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia spory będą rozstrzygane przez odpowiednie sądy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za spory miedzy użytkownikami. Jeśli nasze usługi nie satysfakcjonują Cię lub jakieś kwestie ulegają wątpliwości napisz do nas, spróbujemy rozwiązać Twój problem.

Artykuł 8. Reklamacje

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przed kupującym za wszelkiego rodzaju „wady”, które mogą mieć postać wady fizycznej kupionego towaru konsumpcyjnego. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Pod tym pojęciem może kryć się przykładowo: brak przez zakupiony towar właściwości, które powinien mieć, niekompletność wydanego towaru, wada kolorystyczna, inny wzór, brak właściwości, o których sprzedawca zapewniał przed zawarciem umowy w komunikacie reklamowym lub podczas bezpośredniej rozmowy.

Zgodnie z zasadami rękojmi, konsument ma prawo oczekiwać, że każdy kupowany przez niego towar będzie zgodny z umową przez 2 lata, począwszy od daty zakupu . Jeśli tak nie jest – konsument ma prawo złożyć reklamację do sprzedawcy. I tak przyjmuje się, że przez pierwszy rok od momentu zakupu istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Natomiast w momencie zauważenia wady w między 12 a 24 miesiącem od wydania towaru, to na konsumencie spoczywa zadanie wykazania, że wada towaru istniała w momencie zakupu (np. wadliwa budowa, nieodpowiednie materiały użyte do produkcji).

W momencie, gdy konsument powołuje się na „niezgodność towaru z umową”, wtedy sprzedawca musi ją przyjąć (tj. rozpatrzyć) , nie może odsyłać konsumenta do producenta czy do serwisu. Do złożenia reklamacji nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy każdy inny dowód zakupu – który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy (może to być np. wyciąg z karty, dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedawcę). Do decyzji o wyborze formy reklamacji („producencka”, czy „sprzedawcy”) konsument ma prawo od nowa, za każdym razem, gdy stwierdzi jakąś usterkę towaru.

W szczególnym przypadku, konsument może domagać się naprawy lub wymiany towaru od sprzedawcy, także wtedy, gdy naprawa gwarancyjna nie przyniosła spodziewanych rezultatów lub jej termin się przedłuża. Sprzedawca ma obowiązek odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została złożona. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Konsument już przy pierwszej reklamacji może żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub w przypadku, gdy wada jest istotna, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Artykuł 9. Zmiany w regulaminie

Jeśli uznamy, ze zmiany są istotne możemy aktualizować treść niniejszego regulaminu i wprowadzić nową wersję bez obowiązku podawania przyczyny. Poinformujemy Cię o tym wysyłając email lub komunikat o zmianach. Pozwoli Ci to podjąć decyzję czy nadal będziesz korzystał z usług naszego serwisu czy rezygnujesz. W przypadku braku wypowiedzenia umowy przyjmuję się, że użytkownik zaakceptował zmiany. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania, chyba że określono inaczej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za weryfikacje i zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

ZAŁĄCZNIKI

Zwroty i reklamacje

 1. Formularz zwrotu – pobierz PDF
 2. Formularz reklamacji – pobierz PDF